EPALS


European Pediatric Advanced Life Support (EPALS)-Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci


Cele kursu : Kurs EPALS ma na celu wyposażyć osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem w stanie ciężkim w wiedzę i umiejętności konieczne do leczenia w czasie pierwszej godziny choroby, włączając w to zapobieganie i leczenie zatrzymania krążenia u dzieci. Podczas kursu duży nacisk kładziony jest również na zarządzanie zespołem i umiejętności nietechniczne.


Adresaci kursu: Kurs EPALS jest kierowany do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy mogą być zaangażowani, jako członkowie lub liderzy zespołu, w resuscytację dziecka, niemowlęcia lub noworodka w szpitalu lub poza nim.


Przebieg i program kursu
Na około 4-tygodnie przed kursem uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów e-learningowych oraz podręcznika z zaleceniem dokładnego zapoznania się z ich treścią. Część e-learningowa kończy się testem. Jednym z warunków ukończenia kursu jest ukończenie szkolenia e-learningowe i zaliczenie testu z wynikiem minimum 80%.

Kurs trwa 2 pełne dni i obejmuje następujące tematy:
- Rozpoznanie krytycznie chorego dziecka.
- Ocena i leczenie niewydolności oddechowej, w tym zasady tlenoterapii, wentylacja workiem samorozprężalnym z maską i przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych.
- Dostęp doszpikowy i zasady płynoterapii.
- Rozpoznanie i leczenie wstrząsu u dzieci.
- Zaburzenia rytmu serca u dzieci.
- Scenariusze kliniczne z krytycznie chorym dzieckiem realizowane w małych zespołach – postępowanie w oparciu o algorytm ABCDE.
- Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci (PBLS), wraz z użyciem AED.
- Postępowanie w zakrztuszeniu ciałem obcym.
- Warsztaty i ćwiczenia z zakresu resuscytacji noworodka bezpośrednio po urodzeniu (NLS)
- Algorytm zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci.
- Postępowanie w rytmach do defibrylacji i nie do defibrylacji, defibrylacja i kardiowersja.
- Zaawansowane scenariusze kliniczne z krytycznie chorym dzieckiem, w tym w zatrzymaniu krążenia i pacjentem urazowym, realizowane w dużych zespołach resuscytacyjnych – nabywanie umiejętności pracy zespołowej, zarządzania zespołem i odpowiedniej komunikacji.
- Opieka po-resuscytacyjna.
- Etyka w resuscytacji.

Kurs certyfikowany jest przez Europejską Radę Resuscytacji. Certyfikat uzyskuje się po zaliczeniu egzaminu praktycznego, obejmującego materiał z kursu. Egzamin praktyczny opiera się o sytuację kliniczną (symulacja), w której uczestnik zarządza zespołem resuscytacyjnym. Certyfikat ważny jest przez okres 3 lat.
Implementacja kursu na terenie Polski przez Polską Radę Resuscytacji w roku 2004, dzięki staraniom Elżbiety Byrskiej-Maciejasz, Rafała Surmacza.

Partnerzy :

Top