Statut


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE Wytyczne Covid-19 AKTUALNOŚCI

DEKLARACJA CZŁONKOSKA

STATUT POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI
Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1.

POLSKA RADA RESUSCYTACJI, w dalszej części statutu nazywana Radą, jest interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowym propagującym standardy resuscytacji.

§ 2.

Terenem działalności Rady jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W realizacji swoich celów statutowych Rada może działać także poza granicami Polski. Siedzibą Rady jest miasto Kraków.

§ 3.

1. Rada współpracuje z Europejską Radą Resuscytacji. 2. Rada współpracuje i może przystąpić do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. 3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2, bądź wystąpieniu z nich decyduje Komitet Wykonawczy.

§ 4.

Rada może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Wzór odznaki i pieczęci określi Komitet Wykonawczy.

§ 5.

Rada opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II - Cel i środki działania
§ 6.

1. Celem i zadaniem Rady jest rozwijanie wiedzy na temat ratowania ludzkiego życia przez poprawę standardów resuscytacji w Polsce oraz promocji i koordynacji praktycznej aktywności instytucji zainteresowanych realizacją metod resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej.
2. Cele określone w ust. 1 Rada realizuje poprzez:
a. przegląd i opracowanie technik resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej i doradztwo w ich praktycznym stosowaniu,
b. opracowywanie programów i metod dydaktycznych oraz współudział w wdrażaniu standardów resuscytacji przeznaczonych do wykorzystania przez szerokie kręgi ludności, odpowiednie służby ratownicze i lekarzy specjalistów, a nadto opracowanie przeglądów i ocen technik resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej i doradztwo w zakresie modernizacji aktualnie stosowanych,
c. edycję i promowanie standardów - wytycznych - kompendiów - podręczników w formie materiałów praktycznej nauki podstawowych i zaawansowanych technik resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej,
d. promowanie i popieranie badań naukowych w tym kierunku,
e. ocenę wyników stosowania technik resuscytacyjnych i standaryzację protokołów postępowania,
f. organizację kongresów, zjazdów, konferencji i innych spotkań naukowych,
g. promocję wśród polityków i szerokiej opinii publicznej potrzeb i praktyk w dziedzinie resuscytacji,
h. organizowanie szkoleń i kursów oraz prowadzenie poradnictwa, konsultacji i ekspertyz w zakresie resuscytacji,
i. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
j. występowanie w charakterze organizacji społecznej w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądowymi w sprawach określonych celami Rady.
3. Działalność określona w ust. 1 jest wyłączną działalnością statutową Rady i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa.

§ 7.

1. Prace Rady mogą być realizowane w grupach roboczych.
2. Grupy robocze są tworzone na podstawie uchwały Komitetu Wykonawczego.

§ 8.

1. Rada może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Rady służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
2. Rada może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
• 22.11.Z Wydawanie książek;
• 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;
• 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych;
• 22.15.Z Pozostała działalność wydawnicza;
• 22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych;
• 22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo;
• 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji;
• 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
• 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową;
• 72.30.Z Przetwarzanie danych;
• 72.40.Z Działalność związana z bazami danych;
• 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką;
• 73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji;
• 74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw;
• 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
• 92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo;
• 92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo;
• 92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna;
3. Rada nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Rady w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b. przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia,
d. kupować na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9.

1. Członkami Rady mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają jej działalność, identyfikują się z celami, współpracują w realizacji jej zadań statutowych, zadeklarują składkę członkowską i zgłoszą pisemną deklarację przystąpienia, zaś w przypadku osób prawnych - zakres deklarowanej pomocy.
2. Członkami Rady mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Rady.

§ 10.

Członkowie Rady dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca i angażująca się w realizację statutowych celów Rady.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Rady, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową na zasadach określonych przez Komitet Wykonawczy. Osoba prawna działa w Radzie przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Rady lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Rady.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Komitetu Wykonawczego. Nadanie członkowi zwyczajnemu godności członka honorowego nie pozbawia tej osoby uprawnień wynikających z członkostwa zwyczajnego.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Komitet Wykonawczy, na podstawie pisemnej deklaracji.
6. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, o której mowa w ust. 1, która przez co najmniej dwa lata przed złożeniem pisemnej deklaracji, o której mowa w ust. 5 była członkiem wspierającym i wywiązywała się terminowo z wynikających z tego członkostwa obowiązków.
7. Członkostwo określone w ust. 5 powstaje z dniem podjęcia przez Komitet Wykonawczy uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały o przyjęciu Komitet Wykonawczy powiadamia zainteresowanego. 8. Założyciele Rady, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację stają się jej członkami z chwilą wpisu do rejestru.

§ 12.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Rady,
b. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez władze Rady,
c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Rady,
d. noszenia odznaki organizacyjnej,
e. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków, uchwały Komitetu Wykonawczego o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Rady.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Rady,
b. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Rady,
c. dbania o majątek i dobre imię Rady,
d. regularnego opłacania składek członkowskich, w terminie do 30 marca każdego roku kalendarzowego, w wysokości ustalonej przez Komitet Wykonawczy i innych świadczeń obowiązujących w Radzie. 3. Członek zwyczajny nie jest zobowiązany do nieodpłatnego prowadzenia badań i szkoleń w zakresie realizacji celów Rady.

§ 13.

1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w paragrafie 12 ust. 1, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego z zastrzeżeniem paragrafu 11 ust. 4 zd. drugie. 2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Rady. 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14.

1. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek: a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Rady, zgłoszonej na piśmie Komitetowi Wykonawczemu, b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, c. skreślenia z listy członków z powodu opóźnienia w zapłacie składek członkowskich przekraczającego 3 miesiące lub opóźnienia w regulowaniu innych zobowiązań pomimo uprzedniego wezwania do zapłaty wysłanego na adres poczty elektronicznej wskazany w deklaracji członkowskiej a wyznaczającego dodatkowy co najmniej 7-dniowy termin zapłaty, d. wykluczenia z Rady w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki, e. wykluczenia z Rady w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych, f. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Rady. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. c -e orzeka w drodze uchwały Komitet Wykonawczy, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. Osoba skreślona lub wykluczona może odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna. 3. Członek skreślony z powodu niezapłacenia składek może być przyjęty ponownie w poczet członków zwyczajnych Rady na zasadach określonych niniejszym Statutem.

Rozdział IV - Władze Rady
§ 15.

1. Władzami Rady są:
• Walne Zebranie Członków Rady.
• Komitet Wykonawczy Rady.
• Komisja Rewizyjna Rady.
2. Władze Rady mogą podejmować swoje decyzje na posiedzeniach stacjonarnych lub odbywanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub głosować poza posiedzeniami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Możliwość udziału w posiedzeniu Władz Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
4. Posiedzenia z wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (oraz głosowania na tych posiedzeniach) odbywają się przy zapewnieniu co najmniej:
• transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
• dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Władzy może wypowiadać się w toku obrad;
5. Głosowania poza posiedzeniami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej są prowadzone na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

§ 16.

1. Kadencja Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej Rady trwa sześć lat.
2. Nie można być równocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej.
3. Funkcje we władzach Rady pełnione są społecznie, co nie wyklucza możliwości zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z ich pełnieniem.
4. Uchwały Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. Głosowanie tajne odbywa się w sprawach personalnych oraz na wniosek choćby jednego z członków tych władz.
5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga odpowiednio w przypadku Komitetu Wykonawczego - głos Prezesa Rady, w przypadku Komisji Rewizyjnej - jej Przewodniczącego.
6. Członkostwo w Komitecie Wykonawczym lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się datę Walnego Zebrania Członków, na którym dokonuje się wyboru nowych władz,
b. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c. zrzeczenia się udziału w tych władzach,
7. W razie ustąpienia członka władz Rady w czasie trwania kadencji, odpowiednio Komitetowi Wykonawczemu i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pełniących swoje funkcje z wyboru.

§ 17.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Rady.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Wykonawczy, powiadamiając członków o jego miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej 15 dni przed terminem jego odbycia.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz na sześć lat w terminie do 30 czerwca.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
a. z inicjatywy Komitetu Wykonawczego,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być złożone Komitetowi Wykonawczemu na piśmie, wraz z podaniem proponowanego porządku obrad. Zwołanie Zebrania powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku.
7. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Komitet Wykonawczy ogłasza na stronie internetowej oraz przesyła pocztą elektroniczną na adres wskazany w deklaracji członkowskiej. Walne Zebrania Członków może obradować na posiedzeniach z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. O formie przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków decyduje Komitet Wykonawczy. W przypadku posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przepisy paragrafów 17 - 19 stosuje się odpowiednio.

§ 18.

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
2. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.
3. Walne Zebrania Członków otwiera Prezes Rady lub, w wypadku jego nieobecności, najstarszy wiekiem członek Komitetu Wykonawczego i zarządza sporządzenie listy obecności celem ustalenia liczby uczestników z prawem do głosowania. W razie potrzeby Prezes informuje o konieczności odbycia Zebrania w drugim terminie.
4. Po ustaleniu liczby uczestników Walnego Zebrania Członków, o osoba, o której mowa w ust. 3 kieruje Zebraniem do chwili wyboru Przewodniczącego Zebrania Towarzystwa spośród zgłoszonych kandydatów obecnych na Zebraniu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
5. Przebieg Walnego Zebrania Członków jest protokołowany. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
6. Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy osoba wybrana przez to Zebranie spośród obecnych członków Rady.
7. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Nie dotyczy to Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne odbywa się w sprawach personalnych oraz na wniosek choćby jednego z członków zwyczajnych biorących udział w Zebraniu.
10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej, w obecności:
a. w pierwszym terminie posiedzenia co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych;
b. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, co najmniej 15 minut później, o czym należy poinformować członków w zawiadomieniu - bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określenie głównych kierunków działania Rady,
2. Dokonywanie zmian Statutu,
3. Uchwalanie regulaminów władz Rady,
4. Uchwalanie planów działalności,
5. Ustalanie liczby i wybór członków Komitetu Wykonawczego Rady, zgodnie z § 21,
6. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Rady,
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej Rady,
8. Udzielanie absolutorium Komitetowi Wykonawczemu i Komisji Rewizyjnej Rady,
9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków, Komitet Wykonawczy lub Komisję Rewizyjną Rady,
10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Rady,
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Komitetu Wykonawczego Rady w sprawach członkowskich,
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Rady i przeznaczeniu jej majątku,
13. Decydowanie w innych sprawach Rady nie zastrzeżonych dla pozostałych władz.

§ 20.

1. Komitet Wykonawczy jest zarządem Rady i kieruje całokształtem jej działalności, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Radę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Komitet Wykonawczy składa się z 3-5 członków. Liczbę członków Komitetu Wykonawczego w danej kadencji ustala Walne Zebranie Członków.
3. W skład Komitetu Wykonawczego, wchodzą: Prezes Rady oraz Członkowie Komitetu Wykonawczego w liczbie 2-4.

§ 21.

1. Pierwszy Komitet Wykonawczy jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w składzie jak w § 20 ust. 3.
2. Wyboru na poszczególne funkcje przeprowadza Komitet Wykonawczy na swoim pierwszym posiedzeniu.

§ 22.

1. Prezes Rady kieruje pracą Rady i Komitetu Wykonawczego, w razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Członek Komitetu Wykonawczego. 2. Prezes Rady jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 23.

1. Zebrania Komitetu Wykonawczego, zwoływane są przez Prezesa Rady, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. W posiedzeniach Komitetu Wykonawczego z głosem doradczym mają prawo brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
3. Szczegółowe zasady działania Komitetu Wykonawczego, zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy ustala regulamin uchwalony przez ten Komitet.

§ 24.

Do kompetencji Komitetu Wykonawczego należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. Kierowanie bieżącymi sprawami gospodarczymi i organizacyjnymi Rady,
3. Reprezentowanie Rady na zewnątrz,
4. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji,
5. Przygotowywanie projektów planów działalności,
6. Zarząd i rozporządzanie majątkiem Rady,
7. Zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich nie zastrzeżonych dla właściwości Walnego Zebrania Członków,
10. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Rady,
11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
13. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Rady,
14. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników Rady,
15. Powoływanie, likwidacja, określenie zasięgu i programu działania oraz nadzór nad działalnością grup roboczych,
16. Powoływanie i odwoływanie przewodniczących grup roboczych,
17. Ustalanie składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
18. Powoływanie organów doradczych.

§ 25.

1. Oświadczenia woli w imieniu Rady składa dwóch członków Komitetu Wykonawczego działających łącznie.
2. Inne osoby mogą składać w imieniu Rady oświadczenia woli na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komitet Wykonawczy.

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna w składzie 3 osób wybierana jest przez Walne Zebranie. Komisja bezpośrednio po dokonaniu wyboru wyłania spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza oraz członków.
2. Komisja Rewizyjna w wykonywaniu swoich obowiązków podlega wyłącznie Walnemu Zebraniu Członków Rady i przed nim odpowiada za skutki swych działań i zaniechań.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2, nie mogą być:
• osoby pozostające z członkami Komitetu Wykonawczego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
• osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. W przypadku naruszenia ograniczeń, o których mowa w ust. 12 oraz § 16 ust. 2, w trakcie trwania kadencji, mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z datą tego naruszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej biorą udział z głosem doradczym w zebraniach Komitetu Wykonawczego.
6. Komisja Rewizyjna, działając zgodnie z regulaminem:
a. kontroluje, co najmniej raz w roku, działalność Komitetu Wykonawczego, w szczególności pod względem finansowym,
b. *przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Rady pisemne sprawozdania ze swojej działalności z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zaleceniami wyjaśnień,
c. przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Rady wniosek o udzielenie absolutorium Komitetowi Wykonawczemu.

§ 27.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, zwoływane przez jej Przewodniczącego, odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 28.

1. Obsługę administracyjną władz Rady i jego bieżącej działalności zapewnia Biuro Rady.
2. Na czele Biura stoi Dyrektor, który jest pracownikiem Rady.
3. Dyrektor Biura nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej Rady.

Rozdział V - Grupy Robocze Rady
§ 29.

Grupa Robocza tworzona jest na podstawie uchwały Komitetu Wykonawczego, który określa zasięg i program jej działania oraz przewodniczącego.

Rozdział VI -Majątek Rady
§ 30.

Majątek Rady stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze a także prawa autorskie i pokrewne.

§ 31.

1. Źródłami majątku Rady są:
a. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Rady,
c. dotacje,
d. darowizny, zapisy i spadki,
e. wpływy z działalności statutowej,
f. dochody z działalności gospodarczej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Rady. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na ten rachunek.
3. Zasady i wysokość składek określi Komitet Wykonawczy.
4. Rada prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VII - Zmiana statutu i rozwiązanie Rady
§ 32.

1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Rady przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Rady Walne Zebranie Członków wyznacza likwidatorów, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. O ile uchwała o rozwiązaniu nie stanowi inaczej, likwidatorami Rady są członkowie Komitetu Wykonawczego.

§ 33.

1. Pierwszy Komitet Wykonawczy i Komisja Rewizyjna Rady mogą być powołane przez założycieli.
2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania Rady w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Partnerzy :

Top