ALS

Advanced Life Support (ALS)- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych


Cele kursu : Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia. · Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia. · Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia- elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych.

Adresaci kursu: Kurs kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Program 1. Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje materiały do kursu (podręcznik, Pre-test, program) w formie elektronicznej bądź również papierowej /co najmniej 3 tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Pre-test jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych.

2. Kurs prowadzony jest w programie dwu lub dwu i pół dniowym. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /do sześciu osób na 2 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Wykłady:
· Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS

Ćwiczenia i warsztaty:
· Zaopatrzenie dróg oddechowych
· Monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG
· Defibrylacja
· Zaburzenia rytmu serca – leczenie
· Równowaga kwasowo-zasadowa
· Zatrzymanie krążenia – scenariusze ćwiczeniowe
· Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych /zanurzenie podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia/

Dyskusja:
· Etyczne i prawne aspekty zatrzymania krążenia
· Protokół DNAR

Pokazy
· Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.

Ocena:
Uwaga : Aby móc uczestniczyć w szkoleniu, przed kursem uczestnicy muszą wypełnić test na poziomie 75 % w formie elektronicznej (e-learning) ! · Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia.
· W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyka obejmujący treści poruszane podczas kursu.
Pozytywny wynik egzaminu praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.

Certyfikat uzyskuje się po zaliczeniu egzaminu praktycznego na okres 3 lat.

Implementacja kursu na terenie Polski przez Polską Radę Resuscytacji w roku 2004, dzięki staraniom Pawła Krawczyka, Edyty Drab.

Partnerzy :

Top