ETC


European Trauma Course (ETC)


Kurs w języku polskim, podręcznik w języku angielskim

Kurs jest poświęcony problematyce udzielania pomocy pacjentowi z mnogimi obrażeniami ciała w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przez zespół urazowy i jest prowadzony w Polsce od 2009 roku. Kursy ETC są w Europie prowadzone pod patronatem European Resuscitation Council, European Society of Trauma and Emergency Surgery, European Society of Anaesthesiology i European Society for Emergency Medicine a w Polsce certyfikowane przez Europejską i Polska Radę Resuscytacji oraz © European Trauma Working Group. Szkolenie oparte jest głównie o zajęcia praktyczne (scenariusze kliniczne).

Duży nacisk kładziony jest na:
· Zasady pracy w zespole.
· kierowanie wielospecjalistycznym zespołem urazowym.
. Rozwiązywanie problemów powstałych w trakcie udzielania pomocy pacjentowi w stanie zagrożenia życia.
. Współpracę ze specjalistami z zakresu różnych dziedzin medycyny, których udział może być konieczny w prawidłowym procesie diagnostyki i leczenia pacjenta z mnogimi obrażeniami ciała.

Adresaci kursu: · Osoby zajmujące się udzielaniem pomocy pacjentowi z mnogimi obrażeniami ciała we początkowej fazie działań szpitalnych (np. sala reanimacyjna), głównie lekarze ale możliwy jest także udział innych osób z wykształceniem medycznym (pielęgniarki, ratownicy medyczni). Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne

Cele kursu :
· Wprowadzenie koncepcji wielospecjalistycznego zespołu urazowego zajmującego się zaopatrywaniem pacjenta z obrażeniami wielonarządowymi w stanie zagrożenia życia. Zapoznanie ze strukturą i rolą zespołu urazowego.
· Przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia funkcji zarówno kierownika jak i dowolnego członka zespołu urazowego. Rola i zadania kierownika oraz członków zespołu urazowego.
. Kierowanie zespołem i praca w zespole jako sposób na szybkie i efektywne zaopatrzenia stanów zagrożenia życia u pacjenta z obrażeniami ciała.
. Zasady systematycznej oceny pacjenta z obrażeniami ciała.
. Rozpoznanie i leczenie stanów bezpośredniego zagrożenia życia w obrażeniach ciała.
. Zasady bezpiecznego transportu pacjenta.

Program
1. Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik na co najmniej cztery tygodnie przed kursem otrzymuje podręczniki (w języku angielskim) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Podręcznik zawiera wszystkie informacje przydatne w trakcie zajęć prowadzonych na kursie. Od uczestników szkolenia oczekuje się znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych.

2. Kurs prowadzony jest w programie dwu lub dwu i pół dniowym. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /4 osoby 2 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych w trakcie których ćwiczy się nie tylko umiejętności badania, rozpoznania i leczenia pacjenta z mnogimi obrażeniami ciała ale także zarządzanie zespołem, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów zaistniałych w trakcie udzielania pomocy. Maksymalna liczba kursantów to dwadzieścia cztery osoby /sześć grup po cztery osoby/.

Wykłady:
· Ocena wstępna i resuscytacja pacjenta z obrażeniami wielonarządowymi. · Interpretacja obrazów tomografii komputerowej w urazach głowy. Ćwiczenia i warsztaty:
· Zaopatrzenie dróg oddechowych w urazach · Wstrząs · Urazy klatki piersiowej · Urazy jamy brzusznej · Urazy głowy · Urazy kręgosłupa · Urazy kończyn . Urazy u dzieci . Transport pacjenta z mnogimi obrażeniami ciała Pokazy:
· Wprowadzenie koncepcji zespołów urazowych prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów, pracy w zespole, oraz sposobu podejmowania decyzyji podczas udzielania pomocy pacjentom z mnogimi obrażeniami ciała, przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.
. Pokaz prowadzenia oceny powtórnej wykonywanej po stabilizacji stanu pacjenta z mnogimi obrażeniami ciała

Ocena:
· Kursanci poddawani są ocenie ciągłej podczas symulowanych scenariuszy. Ocena obejmuje pełnienie funkcji kierownika zespołu urazowego, członka zespołu urazowego, oraz umiejętność wykonywania podstawowych działań terapeutycznych (np. ocena GCS, badanie neurologiczne, wprowadzanie drenu do jamy opłucnowej). W trzecim dniu kursu odbywa się formalny egzamin w trakcie którego oceniana jest umiejętność pełnienia funkcji kierownika zespołu urazowego. Prócz wiedzy i umiejętności z zakresu zaopatrywania stanów zagrożenia życia u pacjenta z mnogimi obrażeniami ciała oceniana jest także umiejętność kierowania zespołem (podział zadań, komunikacja z zespołem, zbieranie informacji, rozwiązywanie problemów zaistniałych w trakcie pracy, nadzór nad pozostałymi członkami zespołu). · Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważnym 5 lat.

Implementacja kursu na terenie Polski przez Polską Radę Resuscytacji w roku 2009, dzięki staraniom Grzegorza Cebuli.


Aktualności

Partnerzy :

Top